กลับสู่เว็บไซต์หลัก

ดาวน์โหลดตัวอย่าง และแบบฟอร์ม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.)
ตัวอย่าง และแบบฟอร์ม มคอ.3
ตัวอย่าง
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง และแบบฟอร์ม มคอ.4
ตัวอย่าง
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง และแบบฟอร์ม มคอ.5
ตัวอย่าง
แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง และแบบฟอร์ม มคอ.6
ตัวอย่าง
แบบฟอร์ม
สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง มคอ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงแล้วได้จากลิงค์ข้างล่างนี้
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

แบบฟอร์ม
Mapping.doc