Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
สายตรงคณบดี
วารสารเทคโนโลยีการประมง
VDO แนะนำคณะ
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
จรรยาบรรณวิชาชีพ
   : คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
   : สายตรงประธานจรรยาบรรณ
   : เพลงและสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณนักศึกษา
หน่วยงานภายใน สำนักงานคณบดี
   : งานบริหารและธุรการ
   : งานคลังและพัสดุ
   : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
   : งานบริการวิชาการและวิจัย
   : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
จรรยาบรรณงานวิจัย
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
E-LEARNING
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
ผลงานทางโทรทัศน์
ผลงานทางสื่อสิงพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าฐานเรียนรุ้และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
อ่านทั้งหมด >>
[ Read More ]

ข่าวกิจกรรม


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nagasaki University, Japan นำเสนอผลงาน...
วันที่ 11 มกราคม 2561
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมการแข่งขันทักษ...
วันที่ 5 มกราคม 2561
อาจารย์ประจำคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยาการบรรยาย หลักสูตรมาตรฐาน...
วันที่ 26 ธันวาคม 2560
ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าเยี่ยมชมแ...
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยา...
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
ปัญญาอาสา:สร้างความมั่นคงด้านอาหาร อาชีพ และอาวุธ(ปัญญา) ภาย...
วันที่ 7 ธันวาคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ...
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏ...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดกิิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปแผ...
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบริการวิชาการแก่เ...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประชุมชี้แจงเบื้อ...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
บุคลากรกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าดูงานฐานเ...
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของนักศึกษาและศิษย์เก่า
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Document
- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178
โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT