Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
สายตรงคณบดี
วารสารเทคโนโลยีการประมง
VDO แนะนำคณะ
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
จรรยาบรรณวิชาชีพ
   : คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
   : สายตรงประธานจรรยาบรรณ
   : เพลงและสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณนักศึกษา
หน่วยงานภายใน สำนักงานคณบดี
   : งานบริหารและธุรการ
   : งานคลังและพัสดุ
   : งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
   : งานบริการวิชาการและวิจัย
   : งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
จรรยาบรรณงานวิจัย
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
E-LEARNING
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
ผลงานทางโทรทัศน์
ผลงานทางสื่อสิงพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 244
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
อ่านทั้งหมด >>
[ Read More ]

ข่าวกิจกรรม


ผู้เข้าฝึกอบรบจากราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้สาห...
วันที่ 30 มีนาคม 2561
ปัญญาอาสา : วิชาการรับใช้สังคม ลงพื้นที่คูเมืองเชียงใหม่...
วันที่ 30 มีนาคม 2561
อบรมเรื่องการเลี้ยงปลากะพงขาวในเขตภาคเหนือ...
วันที่ 26 มีนาคม 2561
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงกบนา ณ บ้านห้วยหลวง และค่ายทหารพรานที่ 3...
วันที่ 23 มีนาคม 2561
โครงการแม่โจ้ แป๋งบ้านสร้างเมือง ตอนประมงแม่โจ้แป๋งบ้าน : รั...
วันที่ 2 มีนาคม 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560...
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก โครงการ...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษา รายวิชา พล 428 วิทยาต่อมไร้ท่อการสืบพันธุ์ของปลา ศึ...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่ากา...
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษา...
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
คณาจารย์และนักศึกษาจาก Institute of Teacher Education Kata B...
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดโครงการสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาก...
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการของนักศึกษาและศิษย์เก่า
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Document
- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178
โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT