งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  1. ระเบียบ-ข้อบังคับ
     1. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 2. การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
 3. การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
 4. การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือก
 5. การเทียบค่าประสบการณ์จาการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
 6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกวันพุธ
 7. กิจกรรมบังคับเลือกในระดับมหาวิทยาลัย
 8. กิจกรรมบังคับเลือกในระดับคณะ
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
10. เกณฑ์การลงโทษทางวินัยนักศึกษา
11. ข้อปฏิบัติข้อห้ามและมาตรการสำหรับนักศึกษารุ่นพี่ ประจำปี 2563
12. ข้อปฏิบัติข้อห้ามและมาตรการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563

  2. ระบบกลไก
     1. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 2. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการระดับสโมสรนักศึกษา
 3. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการระดับชมรม
 4. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการงานเลี้ยง
 5. ขั้นตอนการนำนักศึกษาออกนอกพื้นที่
 6. กลไลบริหารความเสี่ยง
 7. ขั้นตอนการยืม พัสดุ-ครุภัณฑ์

 

3. แบบฟอร์มต่าง ๆ

     1. กก.001 ขออนุมัติจัดกิจกรรม
 2. กก.002 ขอแจ้งการจัดกิจกรรม
 3. กก.003 ขอนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
 4. กก.004 ขอนนำนักศึกษาเข้าหอหลังกำหนด
 5. กก.006 ขอประชุมนักศึกษา
 6. กก.007-01 แบบเสนอโครงการ
 7. กก.007-02 แบบเสนอโครงการ
 8. คำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา(คณะ)
 9. คำร้องขอจัดกิจกรรมนักศึกษา(ส่วนกลาง)
10. แบบ กก.001 เสนอชื่อคณะกรรมการชมรม
11. แบบ กก.002 ขอแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา
12. แบบ กก.003 ตอบรับเป็น อ.ที่ปรึกษา
13. แบบ กก.004 ฟอร์มแผนประจำปี-ตัวอย่าง
14. แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานที่

     
พัฒนาระบบ โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์