. . : : Menu : : .
   หน้าหลัก
   การอนุรักษ์ (12)
   เครื่องมือประมง (7)
   ปลาพื้นเมือง (4)
   ความเชื่อ (2)
   สาระน่ารู้(บทความ) (4)
   บูรณาการการเรียนาการสอน (6)
   E-Museum (1)
 
 
จำนวนผู้ดาวน์โหลด 33133 ครั้ง
 
  :: เครื่องมือประมง
         เครื่องมือประมงพื้นบ้านภาคเหนือ [เข้าชมจำนวน 3002 ครั้ง]
         เครื่องมือประมงพื้นบ้านภาคกลาง [เข้าชมจำนวน 2664 ครั้ง]
         เครื่องมือประมงพื้นบ้านภาคอีสาน [เข้าชมจำนวน 8001 ครั้ง]
         เครื่องมือประมงพื้นบ้านภาคใต้ [เข้าชมจำนวน 4424 ครั้ง]
         องค์ความรู้ด้านวิถีประมงพื้นบ้าน 63 [เข้าชมจำนวน 399 ครั้ง]
         แบบประเมินองค์ความรู้ด้านวิถีประมงพื้นบ้าน 63 [เข้าชมจำนวน 190 ครั้ง]
         องค์ความรู้ด้านวิถีประมงพื้นบ้าน 64 [เข้าชมจำนวน 277 ครั้ง]
 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทร. 053-873470 - 2 ,053-498178