ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 26290 ครั้ง

 
เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนการสอน E-learning 
เอกสารอ้างอิง
  - เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนการสอน E-learning [ อ่าน 455 ครั้ง ]