ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 25970 ครั้ง

 
การจัดทำระบบงานประชุม 
เอกสารอ้างอิง
  - แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุม [ อ่าน 297 ครั้ง ]
  - แบบฟอร์มรายงานการประชุม [ อ่าน 231 ครั้ง ]
  - ระบบการปฏิบัติงานประชุม [ อ่าน 246 ครั้ง ]
  - รายงานผล กิจกรรมพฒั นาสถาบนั สู่สถาบนั เรียนรู้ (KM) หัวข้อ การจัดทำระบบงานประชุม [ อ่าน 233 ครั้ง ]