ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 25970 ครั้ง

 
งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพ 
เอกสารอ้างอิง
  - ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ [ อ่าน 322 ครั้ง ]
  - ระบบและกลไกการแผนผังงานแผน [ อ่าน 270 ครั้ง ]