ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 25970 ครั้ง

 
เทคนิคการวางตัวเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 
เอกสารอ้างอิง
  - เทคนิคการวางตัวเพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี [ อ่าน 329 ครั้ง ]