ด้านผลิตบัณฑิต   ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการ   ด้านการประกันคุณภาพ   คู่มือ/แนวทาง/ขั้นตอนปฏิบัติงาน

จำนวนอ่านทั้งหมด 26290 ครั้ง

 
การจัดทาภาระงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (APS) 
เอกสารอ้างอิง
  - การจัดทาภาระงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (APS) [ อ่าน 0 ครั้ง ]