Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องเย็นสำเร็จพร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(ความร้อยเสริม) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม งานจ้างก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (ความร้อนเสริม)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการห้องเย็นสำเร็จพร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคางานก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก(ความร้อนเสริม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครุภัณฑ์ รายการห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1185 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ห้องเย็นสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็ว) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1185 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1185 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ(ครั้งที่ 1)
จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพฯ จำนวน 20 รายการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(การประมง)เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2564
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงานเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัจฉริยะ(Smart Aquaculture) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงและพัฒนาบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้อัจฉริยะ(Smart Aquaculture) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโทคการปลูกผักแลกค่าเทอม ประจำปีการศึกษา 2563
 
อ่านทั้งหมด >>

[ Read More ]
 
 

ข่าวกิจกรรม


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนภายในคณ...
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการร่วมกับทักษะปฏิบัติงานฟาร์ม ในรายวิชาฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหา...
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้านิเทศนักศึกษาฝีกงาน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย...
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตัวอย่างสัตว์น้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์น้ำ เขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย...
วันที่ 11 มิถุนายน 2565
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปลามอนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ แม่น้ำคอง ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กับ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT