Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
จรรยาบรรณงานวิจัย
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
E-LEARNING
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
ผลงานทางโทรทัศน์
ผลงานทางสื่อสิงพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศคณะฯ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม (การประมง) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(การประมง)
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานหรือหน่วยงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานหรือหน่วยงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลเช่าพื่นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
อ่านทั้งหมด >>

[ Read More ]
 
 

ข่าวกิจกรรม


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม การเรียนการสอนของคณะ และกิจกรรมในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(ประมง)ของนักศึกษ...
วันที่ 10 มีนาคม 2563
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานฐานการเพาะเลี้ยงปลานิล และเยี่ยมชมพื้นที่งานฟาร์มคณะฯ...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมประชุม The 3rd TUNASIA international conference และศึกษาดูงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ เมืองญาจาง ประเทศเวียดนา...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ฝึกปฏิบัติการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านนิเวศวิทยาทางน้ำ ณ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
คณะคุณครูและเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ ...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
คณะคริสตจักราลาหู่แบ๊บติส (คริสตจักรภาค 18) มูลนิธิสภาคริสตจักรในประทศไทย เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ภายในคณะฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประมงและท...
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT