Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

 Education Program


รศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ผศ.ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาโท
ผศ.ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการประมง
อ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง พ.ศ. 2560
           - โครงสร้างหลักสูตร
           - แผนการเรียนสำหรับ รหัส 60-61
           - แผนการเรียนสำหรับ รหัส 62 เป็นต้นไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง พ.ศ. 2560
           - โครงสร้างหลักสูตร
           - แผนการเรียนสำหรับ รหัส 60 เป็นต้นไป [4 ปี]
           - แผนการเรียนสำหรับ รหัส 60 เป็นต้นไป [2 ปี]

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
           - มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์นำ พศ. 2565
           - โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน [4 ปี]
           - โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน [2 ปี]
           - โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน [2 ปี] หลักสูตรพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง พ.ศ. 2565
           - มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการประมง พศ. 2565
           - โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน


หลักสูตรปริญญาโท
           - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปริญญาเอก
           - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ที่ปรึกษา
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง ปีการศึกษา 2560
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ปีการศึกษา 2560
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง ปีการศึกษา 2561
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ปีการศึกษา 2561
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง ปีการศึกษา 2562
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ปีการศึกษา 2562
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง ปีการศึกษา 2563
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ปีการศึกษา 2563
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง ปีการศึกษา 2564
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ปีการศึกษา 2564
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการประมง ปีการศึกษา 2565
           - อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง ปีการศึกษา 2565
   

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT