Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

 Steering Committee


รศ.ดร.จงกล พรมยะ

คณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ประธาน

รศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

กรรมการ

ผศ.ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการพิเศษ

กรรมการ

รศ.ดร.นิวุฒิ  หวังชัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ

กรรมการ

ผศ.ดร.สุดาพร ตงศิริ

ผู้ช่วยคณบดี

กรรมการ

อ.ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม

ผู้ช่วยคณบดี

กรรมการ

ผศ.ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

กรรมการ

ผศ.ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล

ประธานอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง

กรรมการ

อ.ดร.จอมสุดา ดวงวงษา

ประธานอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

กรรมการ

รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์

กรรมการ

ผศ.ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์

กรรมการ

รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

กรรมการ

นางจรรยา ภูคำวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ

 

 


MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT