Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

  ประวัติความเป็นมา


     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2527 เดิมเป็นสาขาประมงน้ำจืด สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีการศึกษา 2527 หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง สาขาวิชาประมงน้ำจืด (ทษ.บ.) มีนักศึกษารุ่นที่ 1 จำนวน 36 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้แยกตัวออกจากภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์มาจัดตั้งหน่วยงานใหม่เป็นภาควิชาเทคโนโลยีการประมง สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 2 ปีเทียบเรียน สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และหลักสูตร 4 ปี จำนวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาการจัดการประมง และสาขาวิชาชีววิทยาประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการประมง มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จะพัฒนาองค์กรในทุก ๆ ด้าน ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม และการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ ที่ได้วางไว้ อีกทั้งจะพยายามเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณะชน พร้อมให้การสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรเท่าที่จะสามารถทำได้ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมเพื่อออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป

 

 ข้อมูลทั่วไปชื่อ

ภาษาไทย          : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
English            : Faculty  of  Fisheries  Technology  and  Aquatic  Resources


วันก่อตั้ง

มีนาคม  พุทธศักราช  2548


ที่ตั้งปัจจุบัน

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290
โทรศัพท์ 0-5387-3470-2  โทรสาร 0-5349-8178


ตราสัญลักษณ์

 

สีประจำคณะ
   สีน้ำเงิน :  สีแสดงถึงความเป็นวิชาการ และความมุ่งมั่น

ดอกไม้ประจำคณะ
: ดอกไม้ประจำคณะ  คือ ดอกทองกวาว


MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT