Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวกิจกรรม


หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำลูกพันธุ์ปลาเบญจพรรณ มอบให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ครบรอบ 36 ปี
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
อ่าน : 21 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”
วันที่ 25 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 20 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรม การผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
วันที่ 14 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 22 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการประมง ณ อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว
วันที่ 11 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 16 ครั้ง
หัวข้อ : เทศบาลตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้
วันที่ 7 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 12 ครั้ง
หัวข้อ : ผู้อำนวยการสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมคณะ
วันที่ 6 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 41 ครั้ง
หัวข้อ : เทศบาลตำบล บางวัวคณารักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้และการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ในระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่าน : 14 ครั้ง
หัวข้อ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการเติมความรู้ให้เต็มร้อย
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
อ่าน : 40 ครั้ง
หัวข้อ : บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการร่วมกับทักษะปฏิบัติงานฟาร์ม ในรายวิชาฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
อ่าน : 31 ครั้ง
หัวข้อ : นักศึกจากสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Field study)
วันที่ 19 มิถุนายน 2565
อ่าน : 15 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้านิเทศนักศึกษาฝีกงาน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
อ่าน : 31 ครั้ง
หัวข้อ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตัวอย่างสัตว์น้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์น้ำ เขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 มิถุนายน 2565
อ่าน : 44 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปลามอนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ แม่น้ำคอง ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 มิถุนายน 2565
อ่าน : 46 ครั้ง
หัวข้อ : บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ กับ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 มิถุนายน 2565
อ่าน : 35 ครั้ง
หัวข้อ : คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
อ่าน : 41 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากกองทุนหมู่บ้านอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมบูรณาการการให้บริการวิชาการด้านการประมง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
อ่าน : 32 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้จัดกิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอก ภายใต้โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
อ่าน : 51 ครั้ง
หัวข้อ : ลงพื้นที่ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
อ่าน : 93 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำลงพื้นที่ ดำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
อ่าน : 63 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี
วันที่ 22 เมษายน 2565
อ่าน : 96 ครั้ง
หัวข้อ : ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับประมงจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 เมษายน 2565
อ่าน : 59 ครั้ง
หัวข้อ : คณะออกพื่นที่บริการวิชาการ อำเภอแม่อาย และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 เมษายน 2565
อ่าน : 33 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม “ตลาดธุรกิจประมงจำลอง” งานปลามง FIS FEST 2022 ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจประมง
วันที่ 24 มีนาคม 2565
อ่าน : 78 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารืองานด้ายการวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
วันที่ 14 มีนาคม 2565
อ่าน : 58 ครั้ง
หัวข้อ : บุคลากรของคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ และกาารเพาะเลี้ยงปลานิลในกระชัง จัดโดยเทศบาลเมืองแม่โจ้
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 64 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และบริการวิชาการ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 49 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และบริการวิชาการ เขตภาคอีสาน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
อ่าน : 94 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโลยีการปรมะมงและทรัพยากรทางน้ำ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
วันที่ 17 มกราคม 2565
อ่าน : 104 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่สำรวจสภาพการประมงชุมชน เขตอำเภอแม่อาย และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 ธันวาคม 2564
อ่าน : 104 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพี้นที่โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
อ่าน : 128 ครั้ง

Total 262 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>> ข่าวกิจกรรมเก่า >>

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT