Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวกิจกรรม


หัวข้อ : นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ด้านการประมง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 110 ครั้ง
หัวข้อ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปตท Booster เข้าเยี่ยมชมคณะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 48 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 37 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 34 ครั้ง
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านคุณแม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
อ่าน : 68 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าพบผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
อ่าน : 53 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
อ่าน : 40 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 ตุลาคม 2565
อ่าน : 23 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ถวายปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดป่าเหมือด
วันที่ 21 ตุลาคม 2565
อ่าน : 36 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานพิธีแสดงธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินืนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 10 ตุลาคม 2565
อ่าน : 36 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการประมง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 9 ตุลาคม 2565
อ่าน : 42 ครั้ง
หัวข้อ : ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหารของไก่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 กันยายน 2565
อ่าน : 82 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรม งานปลามง FISH FEST 2022 เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการให้นักศึกษา
วันที่ 7 กันยายน 2565
อ่าน : 62 ครั้ง
หัวข้อ : ให้ความรู้เรื่อง การเพาะเลี้ยงหนองแมลงวันลาย (BSF) เพื่อเป็นอาหารของไก่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 กันยายน 2565
อ่าน : 81 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ หารือความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 สิงหาคม 2565
อ่าน : 103 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฐานเรียนรู้คณะ
วันที่ 24 สิงหาคม 2565
อ่าน : 79 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพประมงจิตรกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
วันที่ 18 สิงหาคม 2565
อ่าน : 74 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
อ่าน : 102 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นำลูกพันธุ์ปลาเบญจพรรณ มอบให้กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ครบรอบ 36 ปี
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
อ่าน : 90 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”
วันที่ 25 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 94 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดโครงการฝึกอบรม การผลิตปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอคเพื่อยกระดับผลผลิตคุณภาพสูง
วันที่ 14 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 83 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่บริการวิชาการด้านการประมง ณ อำเภอแม่อาย อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 92 ครั้ง
หัวข้อ : เทศบาลตำบลท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้
วันที่ 7 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 87 ครั้ง
หัวข้อ : ผู้อำนวยการสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ และคณะ เข้าพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมคณะ
วันที่ 6 กรกฏาคม 2565
อ่าน : 94 ครั้ง
หัวข้อ : เทศบาลตำบล บางวัวคณารักษ์ เข้าศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้และการเลี้ยงปลานิลอินทรีย์ในระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอค
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
อ่าน : 67 ครั้ง
หัวข้อ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการเติมความรู้ให้เต็มร้อย
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
อ่าน : 134 ครั้ง
หัวข้อ : บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการร่วมกับทักษะปฏิบัติงานฟาร์ม ในรายวิชาฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
อ่าน : 91 ครั้ง
หัวข้อ : นักศึกจากสถาบัน Nanyang Environment & Water Research Institute มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University ประเทศสิงคโปร์ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ฝึกปฏิบัติภาคสนาม (Field study)
วันที่ 19 มิถุนายน 2565
อ่าน : 57 ครั้ง
หัวข้อ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้านิเทศนักศึกษาฝีกงาน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ 12 มิถุนายน 2565
อ่าน : 78 ครั้ง
หัวข้อ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ตัวอย่างสัตว์น้ำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และตัวอย่างสัตว์น้ำ เขตพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 11 มิถุนายน 2565
อ่าน : 96 ครั้ง

Total 280 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>> ข่าวกิจกรรมเก่า >>

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT