Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศเปิดรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุนสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง การขอเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย การแก้ปํญหาภัยแล้งภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562
20673_ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว) เปิดรับสม้ครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 (สวทช.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนวิจัย คปก.ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุน Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย - เกาหลี (NRCT - NRF) ประจำปี 2559
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT