Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

 บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ


สำนักงานคณบดี 

ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
 
งานบริหารและธุรการ  

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : weerawat@mju.ac.th

ตำแหน่ง : นักบริหารงานอาคารสถานที่

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
งานคลังและพัสดุ  

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
E-mail : pilaiwan@mju.ac.th

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ  

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : kanlayarat@mju.ac.th

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 
งานบริการวิชาการและวิจัย  

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง ชำนาญการ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานประมง

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
 
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  

ตำแหน่งบริหาร : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
E-mail : n_prakobsin@yahoo.com, nimmaejo66@hotmail.com

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT