Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
รายงานประจำปี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชุมวิชาการ
จรรยาบรรณงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
ดาวน์โหลดเอกสาร

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)

“สร้างคนดี มีปัญญา อดทน สู้งาน พัฒนาวิชาการประมง”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการประมง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

เป้าหมายหลักเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์
 

เป้าหมายของคณบดี (รศ.ดร.จงกล  พรมยะ)

 
 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้บุคลากรทุกสายงานมีตำแหน่งที่สูงขึ้น
 4. เน้นการหารายได้ทุกแหล่งเงิน ปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท
 5. ขับเคลื่อนและผลักดันทุกพันธกิจของคณะให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
 

เป้าหมายของรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ (รศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส)

 
 1. ขยายเครือข่ายด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านพัฒนาบุคลากรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 4. ผลักดันผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ให้อยู่ในระดับ 3
 

เป้าหมายของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ (อาจารย์ ดร.จอมสุดา  ดวงวงษา)

 
 1. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย
 2. เชื่อมโยงกิจกรรมนักศึกษากับเครือข่ายศิษย์เก่า
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีของงานฟาร์ม smart farm และการตลาด เพื่อส่งเสริมการหารายได้
 4. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เพื่อยกระดับด้านวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา และด้านการหารายได้
 5. สนับสนุนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
 

เป้าหมายของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ (อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม)

 
 1. พัฒนาหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
 2. พัฒนาให้มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)
 3. เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
 4. &เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านการประมงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 6. สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน (SDG และ SCD) และสร้างเครือข่ายชุมชนให้เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตให้แก่นักศึกษา
 

เป้าหมายของผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง)

 
 1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลงาน และกิจกรรมของคณะ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
 2. สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
 3. ติดตามผลการมีงานทำของบัณฑิต และจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามแผน
 

เป้าหมายของผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี (นางจรรยา ภูคำวงศ์)

 
 1. ผลักดันนโยบายมหาวิทยาลัย Green University โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของคณะ ให้มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารคณะให้มีความเป็นระเบียบ และดูสวยงาม
 3. ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหารเงินบำรุงการศึกษา ระบบการบริหารงานพัสดุ เป็นต้น
 4. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 5. กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายทุกพันธกิจ
พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 3. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
 4. บูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน
 5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี  (Good Governance)
วัตถุประสงค์ (Objectives)
 
 1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. เพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีทิศทางตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
 3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิตให้แก่นักศึกษา และบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
 4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำร่วมกับชุมชน
 5. พื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance)
นโยบาย (Policy)
     1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ และเป็นนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพ
     2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต
     3. การบูรณาการองค์ความรู้ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
     4. การดำรงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ
     5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   
อัตลักษณ์ (Identity)
 

“นักปฏิบัติมืออาชีพทางการประมงที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

   

ค่านิยมองค์กร  

 

M (Mindfulness) : ทำด้วยจิต
A (Aspiration)     : คิดมุ่งมั่น
E (Excellence)    : ฝันเป็นเลิศ
J (Justice)          : เทิดยุติธรรม
O (Origin)          : นำเกียรติภูม


MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT