ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการร่วมกับทักษะปฏิบัติงานฟาร์ม ในรายวิชาฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียด : คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดี และอาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย นำโดย คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย คุณเทพพิทักษ์ บุญทา และนางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ร่วมให้การต้อนรับและกำกับดูแลการให้บริการวิชาการด้านการประมงแบบบูรณาการร่วมกับทักษะปฏิบัติงานฟาร์ม ในรายวิชาฝึกงานภายใน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ (พืชผัก) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 54 คน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดของการให้บริการวิชาการดังนี้

1. วันที่ 20 มิถุนายน 2565 การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงกบเพื่อเพิ่มรายได้และการใช้ส่วนประกอบของพืชผักเพื่อเพิ่มมูลค่าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย คุณเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้กบนา และ หน่วยเรียนรู้การผลิตหนอนแมลงวันลาย เพื่อศึกษาขั้นตอน กระบวนการผลิต เพื่อนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม
2. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเพาะพันธุ์และการผลิตปลานิลเพศผู้ โดยมี คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง (ชำนาญการ) เป็นวิทยากร และการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้ โดยศึกษาเรียนรู้การสังเกตลักษณะและการปล่อยเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ การจัดเก็บไข่ปลานิลจากแม่พันธุ์ก่อนนำเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นปลานิลเพศผู้ ในพื้นที่ฟาร์มคณะเทคโนโลยีการประมงฯ โดยมีนักศึกษาสาขาการประมง ชั้นปีที่ 4 ที่ฝึกงานภายในคณะฯ จำนวน 4 ราย เข้าร่วมให้บริการวิชาการด้วยการสาธิตขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฟาร์ม
3. การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการประมง ประกอบด้วย
> 3.1 สถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำ ณ อาคารปฏิบัติการประมง โดย คุณณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ เป็นวิทยากร
> 3.2 ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ โดย คุณเทพพิทักษ์ บุญทา เป็นวิทยากร
> 3.3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการสังคมปลาบึก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ เป็นวิทยากร
> 3.4 ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้ โดย คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย เป็นวิทยากร
4. การฝึกทักษะทางการประมง เรื่อง การใช้เครื่องมืออวนลากเพื่อจับปลาในบ่อเลี้ยง โดยมี รศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดี เป็นวิทยากร และร่วมลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการ
5. การพัฒนาพื้นที่ทางเข้าฟาร์มคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ด้วยการร่วมมือกันขุดลอกลำเหมือง และทำความสะอาดพื้นที่ริมคลองระบายน้ำ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ด้านหลังอาคารโรงงานแปรรูปคณะวิศวกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร (ผลิตอาหาร) และโรงงานวิทยาศาสตร์การยาง
วันที่ : 20 มิถุนายน 2565
  อ่าน : 30 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT