ข่าวกิจกรรม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


หัวข้อ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการเติมความรู้ให้เต็มร้อย
รายละเอียด : คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการประมงฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ คณบดี และอาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริการวิชาการ นำโดย คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย คุณเทพพิทักษ์ บุญทา คุณน้ำเพชร ประกอบศิลป์ และนางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ร่วมให้การต้อนรับและและให้ข้อมูลสำหรับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และรูปแบบการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีการประมงฯ เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภายใต้โครงการเติมความรู้ให้เต็มร้อย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จำนวน 45 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. โดยมีรายละเอียดของการให้บริการวิชาการดังนี้

1. การเยี่ยมชมอาคารสถานที่และแนะนำห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ ดังนี้
        1.1 ห้องปฏิบัติการสาหร่ายและแพลงก์ตอน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารสัตว์น้ำ และห้องปฏิบัติการกลางระดับบัณฑิตศึกษา โดย คุณน้ำเพชร ประกอบศิลป์
        1.2 ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประมง โดยอาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ และ ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
        1.3 ห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยาสัตว์น้ำ (ชีววิทยาของปลา หลักชีววิทยาทางการประมง และการเก็บรักษาตัวอย่าง) ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการประมง และห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ(ปรสิต เชื้อรา ไวรัส และแบคทีเรีย) โดยคุณณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
        1.4 อาคารโรงเพาะฟัก สำหรับการจัดการสัตว์น้ำเพื่อรองรับการเรียนการสอน และเป็นจุดจำหน่าย ลูกพันธุ์ปลา โดย คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
2. การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ด้านการประมง ประกอบด้วย
        2.1 สถานแสดงพรรณปลาภาคเหนือ และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางน้ำ ณ อาคารปฏิบัติการประมง โดย คุณณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ เป็นวิทยากร
        2.2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการสังคมปลาบึก โดย คุณเทพพิทักษ์ บุญทา และคุณประเสริฐ ประสงค์ผล ร่วมเป็นวิทยากร
        2.3 ฐานเรียนรู้การผลิตปลานิลเพศผู้ โดย คุณสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย เป็นวิทยากร
        2.4 ศึกษาเรียนรู้พื้นที่รอบคณะฯ สำหรับกิจกรรมนักศึกษาและพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ โดย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ ประกอบด้วย บ่อพักน้ำ สาธิตการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในบ่อเลี้ยงปลานิล อาคารปฏิบัติการโครงการธุรกิจจำลองของนักศึกษา อาคารชมรมประมง และลานกิจกรรมออกกำลังกาย เป็นต้น
วันที่ : 22 มิถุนายน 2565
  อ่าน : 40 ครั้งMAEJO UNIVERSITY

  Contact Us
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178 โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130
อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT