Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
จรรยาบรรณงานวิจัย
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
E-LEARNING
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
ผลงานทางโทรทัศน์
ผลงานทางสื่อสิงพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่องการประมูลเช่าพื่นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
อ่านทั้งหมด >>

[ Read More ]
 
 

ข่าวกิจกรรม


คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน...
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
ตัวแทนจากสถานฑูตเวียดนาม Embassy of the Socialist Republic of Vietnam เข้าเยี่ยมชมดูงานฐานเรียนรู้ของคณะ...
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและบรรยายองค์ความรู้ทางด้านการประมง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ...
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
โครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-2 , 053-498178
โทรสาร : 053-875100-2 ต่อ 130 , 053-498178 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT