Home | Site Map Version TH | EN

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources ,Maejo University
<- - - สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม - - ->
SITE MENU ::..
ข่าวกิจกรรมประจำเดือน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณนักศึกษา
งานวิจัย
ทุนวิจัย
จรรยาบรรณงานวิจัย
ศูนย์องค์ความรู้ประมงแม่โจ้
หน่วยบริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
การจัดการองค์ความรู้(E-KM)
ฐานข้อมูลทางการเงิน
ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าประมง
E-LEARNING
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระดานสนทนา
ผลงานทางโทรทัศน์
ผลงานทางสื่อสิงพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศคณะฯ ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม (การประมง) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม(การประมง)
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานหรือหน่วยงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายวิชาการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือส่วนงานหรือหน่วยงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประกาศคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลเช่าพื่นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเปิดรายวิชาใหม่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 
อ่านทั้งหมด >>

[ Read More ]
 
 

ข่าวกิจกรรม


อาจารย์ประจำคณะ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชี...
วันที่ 11 กรกฏาคม 2563
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำฟาร์มประมงอัจฉริยะ - นักประมงมืออาชีพ (Smart Fisheries Professional) ...
วันที่ 11 กรกฏาคม 2563
คณะเทคโนโลยการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดกิจกรรมทำบุญคณะและอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2563 และ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563...
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563
ตัวแทนผู้บริหารคณะ ร่วมหารือกับตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันนักศึกษาร่วมขอรับทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิด...
วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจโรคสัตว์น้ำในพื้นที่แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน...
วันที่ 19 มิถุนายน 2563
บริการวิชาการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงดาวฟาร์ม...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>
 

MAEJO UNIVERSITY

  Information for Faculty

- ระบบเบิก-จ่ายพัสดุ
- ระบบแจ้งซ่อม
- ระบบรายงานรายละเอียดรับ/จ่ายเงินบำรุงการศึกษา

MJU Information

- E-Mail MJU
- E-Manage
- Acct 3D(ระบบบัญชี 3 มิติ)

  Contact Us

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์: 053-875100-3
โทรสาร : 053-875100-3 ต่อ 130

อีเมล์ : fishtech.mju@gmail.com

Develop & Design by WEERAWAT