รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 


ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย/ปัญหา สถานะ สรุปผล/การแก้ไข ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด
1 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 2022-07-25 13:48:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศห้องงานบริการการศึกษาเสีย… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
2 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-07-25 13:45:18 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
สะดืออ่างล้างห้องคุณภาพน้ำหลุด 1 จุด… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
3 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-07-21 10:35:57 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1. พัดลมห้องแลปคุณภาพน้ำ เกิดเสียงดังขณะเปิดใช้งาน จำนวน 1 ตัว 2. ระบบให้แสงสว่… ซ่อมเสร็จเรีบยร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
4 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 2022-06-29 16:18:43 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
สายท่อน้ำทิ้งของซิงค์หลังห้องแปรรูปชำรุด 2 ซิงค์… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
5 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-06-28 18:05:25 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ท่อประปาแตก ท่อประปาที่ต่อขึ้นห้องแลปกลาง (บริเวณหลังห้องแลป อ.นิวุฒิ) มีน้ำซึม… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
6 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2022-06-20 12:53:41 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เต้าเสียบปั๊กไฟตู้แช่แข้ง หน้าห้องพักอาจารย์ (ชั้น2 ) เสีย ไฟไม่เข้า… มีการสลับขั้วปลั๊กไฟฟ้า… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
7 อ.ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ 2022-06-20 10:39:34 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เสียบปลั๊กไฟแล้ว ไม่มีไฟฟ้า… เบเกอร์ไม่ทำงาน… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
8 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2022-05-31 13:21:47 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> อุปกรณ์คอมพิวเตอร์(Hardware)
ไม่ได้ยินเสียง และพูดผู้ฟังก็ไม่ได้ยินเสียงพูดเวลาประชุมออนไลน์… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
9 อาจารย์ดร.นิสรา กิจเจริญ 2022-03-16 14:06:44 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟในห้องทำงาน กระพริบ ๆ ค่ะ… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
10 นายเกษม สมบัติ 2022-02-28 09:49:42 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> เครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Network Internet)
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ … … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
11 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2022-02-03 09:34:11 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ก๊อกแลป อ่างล้างของห้องแลปอาหารปลารั่วและมีน้ำซึมออกมา ทำให้ต้องปิดการใช้งาน จำน… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
12 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-12-28 10:02:47 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ห้องแลปอาาหรปลามีอ่างล้างรั่ว และก๊อกห้องแลปมีน้ำซึม… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
13 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-11-03 18:36:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟชำรุด 2 จุด บันไดด้านหลังห้องแปรรูป และ โรงจอดรถฝั่งตรงข้ามอาคารโรงเพาะฟัก… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
14 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-10-18 10:44:28 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
1.ห้องปฏิบัติการกลาง มีน้ำนองบริเวณพื้นห้อง ตรงส่วนท่อประปาและท่อระบายน้ำ เบื้อง… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
15 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-08-16 12:41:29 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ฐานเรียนรู้กุ้งฝอย ไฟฟ้าในอาคารไม่ติดตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 64… อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
16 อาจารย์ดร.จอมสุดา ดวงวงษา 2021-08-16 00:35:58 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ไฟฟ้าสนามกีฬา 5 ดวง หลอดขาด ปัจจุบัน สามารถใช้ได้เพียงดวงเดียวจ่ะ… ซ่อมเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
17 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 2021-07-09 14:56:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าในห้องอะควาเรียมและขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดการทำงานระบบไฟ… ซ่อมเสร็จเรีบยร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
18 ผศ.ดร.จงกล พรมยะ 2021-07-07 21:34:14 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟในห้องคณบดีเสีย 2 หลอด ครับ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
19 อาจารย์ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 2021-07-05 09:44:54 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
หลอดไฟขาด หรืออาจเป็นที่ระบบไฟฟ้าในโรงปฏิบัติพิเศษ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
20 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-06-25 14:52:32 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
:-> โปรแกรม(Software)
antivirus หมดอายุ… … วีระวัฒน์ ฟังเย็น : 5124 หรือ 090-3188391
21 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-06-10 14:03:47 : งานอาคารสถานที่
:-> เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ(ห้องด้านนอก) เปิดเครื่องติด ไม่เย็น มี… … พิไลวรรณ จันต๊ะตา : 117, 5113 หรือ 083-1676420
22 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-02-08 12:14:11 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
เต้าเสียบไฟฟ้า ห้องคุณภาพน้ำ ชำรุด 1 จุด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
23 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2021-02-08 12:13:31 : งานอาคารสถานที่
:-> โต๊ะ+เก้าอี้
เก้าอี้ทำงาน ชำรุด 1 ตัว (ที่วางแขนหลุด)… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
24 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2021-02-02 15:32:30 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
น้ำรั่วซึมใต้อ่างล้างมือแถวที่ 2 ตัวที่ 1 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการประ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
25 อาจารย์ดร.สุดาพร ตงศิริ 2021-01-07 13:36:45 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
ก๊อกน้ำด้านซ้ายมือ ในห้องน้ำหญิงชั้น 2 (ห้องน้ำอาจารย์) รั่วค่ะ… ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
26 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 2020-12-08 10:28:08 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องตีน้ำบ่อพ่อ-แม่พันธุ์ปลานิล… ดำเนินการติดตั้งสายไฟ ทั้ง 3 จุดเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
27 อ.ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 2020-11-30 13:02:24 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
หัวฉีดสายชำระห้องน้ำอาจารย์หญิง ชั้น 2 หักค่ะ … ซ่อมเสร็จเรียบร้อย… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
28 นางณัฎฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 2020-10-12 10:21:55 : งานอาคารสถานที่
:-> ประปา
ปลายท่อน้ำทิ้งของห้องปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ(แบคทีเรีย) ที่ติดตั้งและทิ้งลงบริเวณด… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
29 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2020-10-06 15:26:36 : งานอาคารสถานที่
:-> ห้องน้ำ
กระเบื้องพื้นห้องน้ำหญิง ตึกแลป ชั้น 1 โก่งตัว และหลุดร่อนออก… … เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
30 นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ 2020-10-06 15:25:35 : งานอาคารสถานที่
:-> ระบบไฟฟ้า
1. ปลั๊กไฟ ห้องคุณภาพน้ำชำรุด 1 จุด 2. หลอดไฟฟ้า ห้องคุณภาพน้ำ เสีย 2 หลอด… ซ่อมเรียบร้อยแล้ว… เกษม สมบัติ : 5117 หรือ 091-8574619
ทั้งหมด 305 รายการ จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า
หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] หน้าถัดไป>>
 
: มีการแจ้งซ่อมใหม่      : อยู่ระหว่างดำเนินการ      : ซ่อมเสร็จเรียบร้อย     : ซ่อมไม่ได้/ส่งบริษัท       : รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


พัฒนาระบบ ครั้งที่ 2 โดย นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์