เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

          คุณภาพของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคสนใจ    การปฏิบัติต่อปลาและสัตว์น้ำตั้งแต่สภาพสดจนกระทั่งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ    จึงมีความสำคัญที่จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ้นได้

          สัตว์น้ำแต่ละชนิดมีความแปรปรวนในองค์ประกอบตามชนิดและพันธุ์ จึงมีการเก็บรักษาไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปสัตว์น้ำเน่าเสียเร็วกว่าอาหารสดอื่นๆ และเกี่ยวข้องกับอันตรายสำคัญๆ ที่จะเกิดกับสุขภาพมากว่าการรักษาคุณภาพไว้จึงมีความสำคัญมาก    การลดอุณหภูมิของสัตว์น้ำ เช่นการใส่น้ำแข็ง (Icing) เป็นวิธีการหนึ่งในการชะลอการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด   ขึ้นกับปริมาณน้ำแข็งที่ใช้    ชนิดและความสดของสัตว์น้ำ การติดตามการเสื่อมเสียของสัตว์น้ำเป็นวิธีการหนึ่งที่จะบอกถึงอายุการเก็บของสัตว์น้ำ และใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมประมง นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังใช้เป็นดัชนีในการทดลองเพื่อหาวิธีการต่างๆ  มาชะลอหรือควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ด้วยดัชนี