ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ ( จป 414 การประกวดและการตัดสินสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )
- การเลี้ยงปลาคาร์ฟ
..................................................................................................................................................
- การรักษาและป้องกันโรคของปลาคาร์ฟ
..................................................................................................................................................
- หลักการเกิดสีของปลาคาร์ฟ
..................................................................................................................................................
- การเพาะปลาคาร์ฟ
..................................................................................................................................................
- บ่อปลาคาร์ฟ
..................................................................................................................................................