ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ ( จป 414 การประกวดและการตัดสินสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )
- แหล่งกำเนิด
..................................................................................................................................................
- ประวัติปลาหมอสีในประเทศไทย
..................................................................................................................................................
- การเลี้ยงดู
..................................................................................................................................................
- ปัญหาในการเลี้ยง
..................................................................................................................................................
- การเพาะเลี้ยงปลาหมอสี
..................................................................................................................................................
- การประกวดปลาหมอสี
..................................................................................................................................................