ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ ( จป 414 การประกวดและการตัดสินสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )
- ต้นตระกูลปลากัด
..................................................................................................................................................
- การเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่ พันธุ์ปลากัด
..................................................................................................................................................
- การผสมพันธุ์ปลากัด
..................................................................................................................................................
- วิธีการเพาะพันธุ์
..................................................................................................................................................
- การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน
..................................................................................................................................................
- รูปแบบและมาตรฐานในการประกวดปลากัด
..................................................................................................................................................
- การจัดประกวดปลากัดไทย
..................................................................................................................................................
- ความหลากหลายของสายพันธุ์ปลากัดไทย
..................................................................................................................................................
- การแบ่งกลุ่มของปลากัด
..................................................................................................................................................
- ตำนานและความเป็นมาของปลากัดไทย
..................................................................................................................................................
- ลักษณะทั่วไปของปลากัดไทย
..................................................................................................................................................
- วิธีการแพ็คปลาส่งเข้าประกวด
..................................................................................................................................................
- อาหารปลากัด
..................................................................................................................................................
- โรคของปลากัดและวิธีการรักษา
..................................................................................................................................................