ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ ( จป 414 การประกวดและการตัดสินสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ )
- ปลาเงินปลาทอง
..................................................................................................................................................
- การเพาะเลี้ยงปลาทอง
..................................................................................................................................................
- การเพาะพันธุ์ปลาทอง
..................................................................................................................................................
- การเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม
..................................................................................................................................................
- เกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาทองในประเทศไทย
..................................................................................................................................................
- โรคปลาและวิธีการรักษา
..................................................................................................................................................
- ลักษณะหาง ของปลาทอง
..................................................................................................................................................