ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน

      ชนิดและวิธีทำการประมงของเครื่องมือประมงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การทำการประมงอย่างรับผิดชอบ การศึกษาประสิทธิ ภาพและขนาดของเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการจับสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ เพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน