หน้าหลัก | ประกาศ/กระดานสนทนา | สำหรับอาจารย์ผู้สอน        

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้ำ จป 411
เมนูหลัก
  บทเรียน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   

            มนุษย์มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงอยู่      เมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนการดำรงชีพที่เน้นไปสู่วัตถุนิยมมากขึ้น จึงมีกระบวนการผลิตและบริโภคอย่างรีบเร่ง การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้นนั้น รัฐบาลทุกประเทศ ดำเนินการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมายไม่ว่าเป็นการพัฒนาการเกษตร การป่าไม้ การประมง อุตสาหกรรม และ ทิ้งเศษสิ่งของเสียกลับสู่สิ่งแวดล้อม     เกินกว่าที่ระบบธรรมชาติจะรักษาสมดุลของมันได้อีกต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบ โดยตรงต่อคุณภาพของชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มนัส , 2538)  ดังนั้นการศึกษาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป

ผศ.ดร.ประจวบ ฉายบุ
 ประกาศ
????????? ????>?? 413 โดย ??.??.?????? ????? [30-06-2009 12:43]
Faculty of FisheriesTechnology and Aquatic Resources    Maejo University
Copyright © 2015 FisheriesTechnology, MJU

Faculty of FisheriesTechnology and Aquatic Resources
Maejo University : Chiang Mai - Phrao Road, Sansai, Chiang Mai, Thailand 50290
Tel : (66-53) 873470-2 , Fax : (66-53) 498-178