ค้นหา
หน้าหลัก | ตรวจสอบสถานบทความ | ผู้จัดทำ, กองบรรณาธิการ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | จริยธรรมการตีพิมพ์ | การเตรียมต้นฉบับ | ขั้นตอนการส่งบทความ | คำแนะนำหรับผู้เขียน | ดาวน์โหลด | ค้นหา | ทีมพัฒนา
วารสารวิจัย ฉบับล่าสุด
 
 
 
 
> การประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566 <
ประกาศ !! วารสารเทคโนโลยีการประมงที่จะออกปี 2558 เป็นต้นไป จะอยู่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ทั้งหมด  
วารสารวิจัย
ปีที่ 18 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2567

>>View More

ปีที่ 17 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2566

>>View More

ปีที่ 17 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2566

>>View More

ปีที่ 16 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2565

>>View More

ปีที่ 16 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2565

>>View More

ปีที่ 15 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2564

>>View More

ปีที่ 15 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2564

>>View More

ปีที่ 14 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2563

>>View More

ปีที่ 14 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2563

>>View More

ปีที่ 13 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2562

>>View More

ปีที่ 13 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2562

>>View More

ปีที่ 12 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2561

>>View More

ปีที่ 12 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2561

>>View More

ปีที่ 11 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2560

>>View More

ปีที่ 11 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2560

>>View More

ปีที่ 10 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2559

>>View More

ปีที่ 10 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2559

>>View More

ปีที่ 9 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2558

>>View More

ปีที่ 9 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2558

>>View More

ปีที่ 8 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2557

>>View More

ปีที่ 8 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2557

>>View More

ปีที่ 7 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2556

>>View More

ปีที่ 7 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2556

>>View More

ปีที่ เล่มที่ พิเศษ S1 (Special Issue S1)
>>View More

ปีที่ 6 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2555

>>View More

ปีที่ 6 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2555

>>View More

ปีที่ 5 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2554

>>View More

ปีที่ 5 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2554

>>View More

ปีที่ 4 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2553

>>View More

ปีที่ 4 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2553

>>View More

ปีที่ 3 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2552

>>View More

ปีที่ 3 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2552

>>View More

ปีที่ 2 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2551

>>View More

ปีที่ 2 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2551

>>View More

ปีที่ 1 เล่มที่ 2
กรกฏาคม - ธันวาคม
2550

>>View More

ปีที่ 1 เล่มที่ 1
มกราคม - มิถุนายน
2550

>>View More

หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
มหาวิยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-875100–3 โทรสาร. 053-875100–3 ต่อ 130